Vision

” บจ.บ้านตัง ก่อตั้งจากความตั้งใจที่จะนำเสนอที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ
เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการ “

         บุญส่ง บุตรสีทา และบจ. บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ ในวันนี้ มุ่งมั่นที่จะดําเนินงานคิดค้นและพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงเพื่อผู้มี รายได้น้อยไปจนถึงปานกลางโดยเฉพาะและจะกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของบ้าน คอนโดมิเนียม และโรงแรม
       การดําเนินงานของบริษัทฯ ตั้งใจให้เป็นนวัตกรรมในทุกมิติ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง เพื่อมวลชนอย่างแท้จริง

แกะดําของวงการอสังหาริมทรัพย์

        บุญส่ง หัวขบวนของ บจ. บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า ที่บอกว่า เป็นแกะดําของวงการอสังหาริมทรัพย์คือ การคิดอะไรที่แตกต่างจากแนวความคิด ทั่วไปของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ความแตกต่างของ บจ. บ้านตัง ดีเวล ลอปเมนท์คือ เราพิจารณาว่าปัจจัยในการดําเนินธุรกิจหลัก ๆ มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
         บจ. บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ เราได้เปลี่ยนปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มาเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ทั้งหมดหรือให้ได้มากที่สุด ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ของภาคอุตสาหกรรมนี้คือ การตลาด เพราะไม่มีใครทราบว่าบ้านหรือคอนโดมิเนียม ที่กําลังจะผลิตออกไปจะขายได้มากหรือน้อยแค่ไหนใช้เวลาในการขายนานเท่าใด จะตั้งราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้นเป็นตัวที่ทําให้ราคา ของอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราสูงเกินไปโดยไม่จําเป็นและไม่เกิดประโยชน์แก่ ฝ่ายใดเลยไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขาย
         ส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น ภาคการผลิต ภาคการเงินเป็นส่วนที่ผู้ประกอบ การส่วนมากจะสามารถควบคุมได้ไม่แตกต่างกันมากนัก

จากแนวความคิดแกะดํานําไปสู่นวัตกรรมของที่อยู่อาศัย คุณภาพเพื่อมวลชน


           บุญส่ง กล่าวว่า จากแนวความคิดแกะดําดังกล่าวได้นําไปสู่การหาจุดยืน ที่เหมาะสมของตัวสินค้าที่สามารถเป็นไปตามแนวความคิดและวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ สามารถที่จะดําเนินธุรกิจอยู่ได้และมีผลประกอบการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม “เราตั้งใจจะผลิตและพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ครอบครัวส่วนใหญ่ในสังคมต้องการเรา ตัดปัญหาภาคการตลาดให้หลุดออกจากกรอบปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และเราจะทํา ราคาขายและคุณภาพที่ไม่มีใครในอุตสาหกรรมนี้จะสามารถแข่งขันกับเราได้ ซึ่งเรา เรียกว่า “นวัตกรรมใหม่” สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราไม่ต้องไปกังวลกับปัจจัยที่ควบคุม ไม่ได้ต่าง ๆ ทําให้เรามีกําลังและเวลาไปพัฒนาตัวสินค้าของเราให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลกําไรทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับเราและลูกค้าของเรา
       บริษัทฯ ได้พิสูจน์ว่า “นวัตกรรม” ทางแนวความคิดดังกล่าวเป็นจริงได้ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวมาแล้ว คงเหลือแต่โครงการที่อยู่ใน ขั้นตอนการออกแบบ
       บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณริมถนน พระราม 2 จํานวน 485 ห้อง โดยมีข้อกําหนดตามแนวความคิดขดองบริษัทฯ โดยสิ่งที่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้คือคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องเตรียมอาหาร 1 ห้องน้ํา 1 ระเบียง ตกแต่งครบ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมสระว่ายน้ําส่วนกลาง ส่วนสิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคือ กําไรเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโครงการสามารถปิดการขายได้เป็นเวลา 2 เดือน และการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้
       ส่วนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่มีลักษณะตามที่บริษัทฯ กําหนดนั้นก็ได้รับ การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างสูง และกําลังจะส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนมิถุนายน 2555 นี้เช่นกัน


จุดเด่นทางการตลาดของที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์

       บุญส่ง กล่าวต่อว่า จุดแข็งที่ดีที่สุดของเรา คุณภาพของผลิตภัณฑ์คือ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่คนอื่นไม่ทํา” บริษัทฯ เราให้ความสําคัญและเสีย ค่าใช้จ่ายต่อการโฆษณาน้อยมาก เรามีความเชื่อว่าถ้าสินค้าเราดีจริงแล้วผู้บริโภค จะเป็นการตลาดที่ดีให้กับเราเอง ผมเองเคยมีประสบการณ์ในการทุ่มเงินและเวลา เป็นจํานวนมากในการทําการตลาดและสร้างแบรนด์ แต่ผลที่ได้จะน้อยมาก เมื่อเทียบกับการทุ่มเงินและเวลาในการพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์

เป้าหมายหลักอยู่ที่กําลังการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

       บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความต้องการของตลาดในกลุ่มที่บริษัทฯ เจาะจง ที่จะพัฒนาโครงการมีจํานวนมากและกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น ยอดงาน ขายและการตลาดไม่ใช่เป้าหมายและไม่ได้ถูกวางให้เป็นเรื่องหลัก ในทางกลับกัน กําลังการผลิต และการควบคุมคุณภาพเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่ต้อง พัฒนาเพิ่มขึ้น เราเชื่อมั่นว่าที่อยู่อาศัยที่เราผลิตออกสู่ตลาดนั้นเป็นความต้องการของตลาดและผู้บริโภคจํานวนมากมีกําลังซื้อและรอคอยที่จะซื้อ เพราะฉะนั้น เป้าหมายหลักของเราคือ การเพิ่มปริมาณการผลิตพร้อมกับคุณภาพ ที่อยู่อาศัย ที่เราผลิตออกไปจะไม่มีสต็อกคงค้างซึ่งทําให้เราสามารถตั้งราคาขายที่ต่ำลง ผู้ซื้อ มีความมั่นใจว่าได้ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพคุ้มค่า เป้าหมายของเราคือ คุณภาพของ ที่อยู่อาศัยที่เราผลิตไม่ใช่การเติบโตของยอดขาย


จุดแข็งของ บจ. บ้านตัง ดีเวลลอปเมนท์ คุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่า

       บุญส่ง กล่าวว่า “คุณภาพที่สูงในราคาที่ต่ำกว่า” บริษัทฯ ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านซึ่งแต่ละคนมีแนวความคิดเดียวกัน บริษัทฯ ทําการวิเคราะห์ต้นทุนแท้จริงและทําการตัดทอนส่วนที่ไม่จําเป็นทั้งหมด นับตั้งแต่การออกแบบบริษัทฯ จะออกแบบให้ลดขั้นตอนการซ้ําซ้อนในงานก่อสร้าง ลดการ ใช้แรงงานรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างไปเป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมบริษัทฯศึกษาจุดด้อยของโครงการประเภทดังกล่าวในอดีตและนํามาแก้ไข บริษัทฯ เลือกการลงทุนในระยะยาวในส่วนเครื่องมือ เครื่องจักร แทนการใช้แรงงานคน ที่นับวันแต่จะขาดแคลนและค่าจ้างสูงขึ้น
       จากประสบการณ์กว่า 23 ปี ทั้งในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยืนอยู่เบื้องหลังโครงการใหญ่ในอดีต
        วันนี้ บุญส่ง บุตรสีทา เปลี่ยนตําแหน่งจากเบื้องหลังมายืนอยู่เบื้องหน้า พร้อมพาพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อเปิดมิติใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเรียกตัวเองว่าเป็น “แกะดําของวงการอสังหาริมทรัพย์”

ที่อยู่อาศัยคุณภาพดีเพื่อมวลชน…ราคาเท่าไรถึงจะเหมาะสม

         บริษัทฯ ทดลองและวิจัยรวมทั้งได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะ ต้นทุนที่แท้จริง เพื่อกําหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อให้โอกาสแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง เราได้วางกรอบของราคาที่เหมาะสมว่าราคาไม่ควรเกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีข้อกําหนดรูปแบบดังนี้ ในกรณี
         1.) บ้าน ต้องเป็นบ้านเดี่ยวหรือแฝด 3 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 2 ห้องน้ํา ห้องครัว ที่จอดรถ
         2.) อาคารชุด ต้องประกอบด้วย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ํา ระเบียง พื้นที่เตรียมอาหาร
         3.) โรงแรม ต้องเป็นห้องสูทแยกห้องนอนจากห้องน้ํามีระเบียง ราคาไม่เกิน700บาท ต่อวัน

ของดีและถูกก็มีในโลก

          คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าของถูกและดีไม่มีในโลก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ มักจะเป็นผู้กําหนดให้สินค้าราคาประหยัดมีคุณภาพด้อยไปตามราคาขาย เพราะ ฉะนั้น ที่อยู่อาศัยราคาประหยัดมักจะมีสภาพที่ไม่ได้ถูกเอาใจใส่ ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ มักจะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อจําหน่ายแก่ผู้ซื้อที่ไม่มีทางเลือก ผู้ประกอบการรายใหญ่ ก็ไม่สนใจที่จะเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยในส่วนนี้ อาจจะเนื่องจากราคา ผลกําไร หรือรูปแบบของโครงการไม่เป็นที่น่าสนใจ ทําให้มีเฉพาะโครงการจากภาครัฐ ที่มีจําหน่ายจึงทําให้ไม่เกิดการแข่งขันและพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์
          ในทางกลับกัน บริษัทฯ มองเห็นความต้องการที่อยู่อาศัยในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของตลาด บริษัทฯ จึงได้รวบรวมพันธมิตรที่มีความคิดเหมือนกัน มุ่งมั่นที่จะผลิตของดีราคาถูกเพื่อป้อนแก่ตลาดในกลุ่มนี้

ของดี ราคาถูก พิสูจน์ได้ด้วยนวัตกรรม
            บุญส่ง กล่าวว่า “นวัตกรรม” เท่านั้นที่จะทําให้โครงการในลักษณะนี้ เป็นจริงได้และต้องเป็นนวัตกรรมทั้งระบบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่แนวความคิดของผู้ประกอบการต่อที่อยู่อาศัยราคาประหยัด ทัศนคติต่อลูกค้า รูปแบบการลงทุน เทคนิคการออกแบบและก่อสร้าง การตั้งราคาขาย รูปแบบการทําการตลาด รูปแบบการว่าจ้างในขั้นตอนการผลิต เป็นต้น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ต้องถูกนําขึ้นมา วิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงแบบ 180 องศา จากระบบเดิม ๆ ที่ทํากันอยู่
บริษัทฯ เลือกที่จะไม่ใช้จ่ายในภาค การตลาดแต่จะใช้งบประมาณดังกล่าวในการพัฒนาและวิจัย บริษัทฯ ทําการ ก่อสร้างเองแทนการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงซึ่งจะช่วยลดกําไรซ้ําซ้อนได้มาก และ ที่สําคัญยังเป็นจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครคือ เราตั้งราคาขายแบบ “Cost Plus”


“Cost Plus” ราคาขายแบบแกะ

       บุญส่ง กล่าวว่า การตั้งราคาขายแบบ “Cost Plus” เป็นการตั้งราคา แบบ “แกะดํา” โดยทั่วไปการตั้งราคาขายผู้ประกอบการจะพิจารณาจากต้นทุน การผลิตประกอบกับราคาขายของคู่แข่งในตลาดเดียวกันแล้วจึงมากําหนดราคา ขายที่ตัวเองคิดว่าจะขายได้และเกิดกําไรสูงสุด
       บริษัทฯ มองว่าการตั้งราคาในลักษณะนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อ บริษัทฯ จะคิดราคาจากต้นทุนที่แท้จริง ของบริษัทฯ บวกกําไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมนี้ โดยไม่สนใจว่าราคาตลาดจะเป็นเท่าใด จากแนวความคิดนี้ทําให้ราคาขายของ บริษัทฯ จะต่ํากว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่า 20-30% โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีกําไร เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ และบริษัทฯ จะยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดนี้อย่างเด็ดขาด เพราะแนวความคิดการคิดราคาขาย แบบ Cost Plus เป็นบันไดก้าวแรกที่ผู้ประกอบการจะพิสูจน์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ก่อนที่จะไปผลิตและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่คุณภาพดีแก่ลูกค้าต่อไป


อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบโรงแรม “แกะดํา”

       บุญส่ง กล่าวว่า บ้าน “แกะดํา” ก็ทําแล้ว คอนโดมิเนียม “แกะดํา” ก็ทําแล้ว ขณะนี้กําลังพัฒนาแบบโรงแรม “แกะดํา” โดยเราได้วางกรอบว่า โรงแรม ที่เรากําลังจะลงทุนนี้จะมีความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวกสบาย ในราคา ที่ทุกคนพักได้ เราจะทําโรงแรมที่ทุกห้องพักเป็นห้องสูททั้งหมด แยกห้องนอน จากส่วนนั่งเล่น มีระเบียง ฟรีมินิบาร์ เช็คอินทางโทรศัพท์ เช็คเอาท์ไม่ต้องรอ พนักงาน เป็นต้น เรียกได้ว่าลูกค้าจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน สามารถทานของ ในตู้เย็นโดยไม่เสียเงิน ที่สําคัญราคาห้องพักถูกชนิดที่ไม่น่าเชื่อ

รัฐต้องส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
       บุญส่ง กล่าวว่า ประการแรกรัฐต้องให้ความสําคัญและจริงใจมากกว่า การกําหนดนโยบายเพื่อหาเสียง ปัจจุบันรัฐยืนสลับตําแหน่งจากที่ควรจะเป็น รัฐควรเป็นผู้กําหนดนโยบายและส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้พัฒนาและผลิต ในทาง กลับกันรัฐเป็นผู้ผลิตเสียเอง รัฐเป็นคู่แข่งของภาคเอกชนแต่โครงการที่พัฒนาโดย ภาครัฐไม่ต้องมีข้อจํากัดทางกฎหมายจัดสรรเรียกว่า เอาเปรียบคู่แข่งภาคเอกชน ทําให้ไม่มีเอกชนสนใจโครงการประเภทนี้ หรือสนใจแต่ไม่สามารถแข่งขันกับ โครงการของภาครัฐได้ เป็นเหตุให้ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการพัฒนาคุณภาพของที่อยู่ อาศัย ประชาชนไม่มีทางเลือก จําเป็นอย่างมากที่รัฐต้องให้การส่งเสริมภาคเอกชน มากกว่าไปทําตัวเป็นผู้ประกอบการเสียเอง ซึ่งการส่งเสริมของภาครัฐอาจจะเป็น ในรูปของสิทธิพิเศษทางภาษี แหล่งเงินทุน เพื่อจูงใจภาคเอกชนให้สนใจทําให้มี การแข่งขันและพัฒนา ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภค

เพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้คนในสังคม
       บุญส่ง กล่าวว่า ในกลุ่มพันธมิตรเราได้ตกลงกันว่า “เราจะลงทุนในธุรกรรม ที่ผู้บริโภคถูกทอดทิ้ง” ที่อยู่อาศัยราคาขนาดนี้ไม่เคยมีใครสนใจอย่างจริงจัง เราอยากเป็นจุดเริ่มให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจ
       “ผมเห็นว่า คนทุกวันนี้ลําบากและจนลงทุกวัน สมัยคุณพ่อผมทํางาน ตอนผมเกิด ขณะนั้นทองคํา บาทละ 400 บาท เงินเดือนท่าน 800 บาท สามารถ ซื้อทองได้ 2 บาท สมัยผมทํางานตอนมีลูกคนแรกผมได้เงินเดือน 6,500 บาท ทองคําบาทละ 5,000 บาท ซื้อทองได้ 1 บาท แถมมีเงินเหลือ ทุกวันนี้จบปริญญาตรี เงินเดือนประมาณ 12,000 บาท โดยเฉลี่ย ทองคําบาทละเกือบ 30,000 บาท จะเห็นว่าคนจนลง โอกาสที่คนที่ไม่มีมรดกจะเป็นเจ้าของบ้านยากขึ้นทุกวัน ๆ เราอยากจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันกลับมามอง เพื่อเป็นทางเลือกและโอกาสให้คนในสังคม”
       บริษัทฯ ให้ความเคารพและให้ความสําคัญต่อเงินทุกบาทของลูกค้า เราให้ความสําคัญและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯ เชื่อมั่น เสมอว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ทุกครอบครัวควรจะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของ บ้านที่มีคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรมเป็นของตนเอง และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็น ทางเลือกให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาส 

When you require assistance with your essay, you can hire experts from a range of different sources. These services are affordable at less than $11 per webpage. BestEssay writers start with scratch and write flawlessly written writing. Additionally, they possess an in-house editing https://www.jpost.com/special-content/choosing-essay-writing-service-companies-675815 staff that ensures the papers free of errors. Additionally, BestEssay writers don’t skimp in terms of quality since they strive to keep the prices low. Therefore, they are able to provide extreme quality for a low price.

Leave a Comment

Your email address will not be published.